Inici > Transparència > CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

3.1 Entitats i òrgans de contractació

 

3.2 Contractació programada

3.2.1 Alertes i anuncis previs
3.2.2 Programació de contractes de Valor estimat elevat

 

3.3 Licitacions en tràmit

3.3.1 Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació
3.3.2 Licitacions en tràmit
3.3.3 Manuals per als licitadors
3.3.4 Contractes adjudicats
3.3.5 Publicació de les resolucions d’adjudicació/actes de valoració de les meses de contractació
3.3.6 Renúncies i desistiments

 

3.4 Contractes subscrits

3.4.1 Contractes formalitzats
3.4.2 Contractació específica d’estudis i dictàmens
3.4.3 Contractació menor
3.4.4 Altres contractes
            3.4.4.1 Contractes de patrocini publicitari
            3.4.4.2 Contractes privats
            3.4.4.3 Contractes d’intermediació mercantil

 

3.5 Execució dels contractes

3.5.1 Modificacions anuals de contractes
3.5.2 Modificacions de contractes
3.5.3 Execució de contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques
3.5.4 Pròrrogues de contractes
3.5.5 Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d’obres

 

3.6 Criteris interpretatius, acords i directrius

3.6.1 Informes i recomanacions
3.6.2 Acords, directrius i instruccions
3.6.3 Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública
3.6.4 Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca

 

3.7 Recursos i resolucions judicials

3.7.1 Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
           3.7.1.1.Resolució TCCSP núm. 226/2015
           3.7.7.2.Resolució TCCSP núm. 238/2015

 

3.8 Estadístiques i registres de contractació

3.8.1 Seguiment i avaluació de la contractació pública
3.8.2 Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual
3.8.3 Llista i quantia de les compres i les contractacions
3.8.4 Relació de les contractacions econòmicament més significatives
3.8.5 Dades de les adquisicions de subministraments per Internet
3.8.6 Memòries corporatives
3.8.7 Consulta directa del Registre Públic de Contractes
3.8.8 Consulta del Registre Públic de Contractes amb formulari
3.8.9 Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
3.8.10 Informació censal de les empreses inscrites al RELI
3.8.11 Registre d’empreses classificades

 

3.9 Convenis

3.9.1 Registre de convenis de col·laboració
3.9.2 Altres convenis


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya